Pravilnik takmičenja

Државно првенство истраживачких радова основаца је такмичење истраживачких радова ученика основних школа.

Учесници такмичења могу бити ученици од 5. до 8. разреда свих основних школа из Србије, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije ili bilo koje druge države.

Такмичење се спроводи  из следећих научних дисциплина :

 • Екологије
 • Информатике
 • Историје
 • Географије
 • Физике
 • Хемије
 • Математике
 • Биологије
 • Енглески језик
 • Српски језик и књижевност

Истраживачки рад може бити и макета/модел којим би се демонстрирало ваше истраживање уз наравно одбрану рада у PowerPoint презентацији.

Истраживачки рад може бити и филм у трајању до максимум 5 мин
којим приказујете ваше гледиште одређеног проблема уз наравно одбрану рада у PowerPoint презентацији. За слање филма на такмичење, контактирајте нас на мејл да би смо вам омогућили upload-овање филма за комисију такмичења.

Због специфичности научних дисциплина енглеског језика, српског језика и књижевности, уважити следеће напомене:

– рад из Енглеског језика може бити: истраживачки (обрада из области лингвистике), литерарни (обрада области из спорта или културе: музика, књижевна дела, филмови, позоришна дела, обичаји и културе појединих земаља, историјске теме)

– под радом литерарног стваралаштва подразумева се онај рад преко којег ученик успева да се естетски изрази или уобличи мисли и осећања помоћу говорне или писане речи (поезија, приповетка, роман, драма)

Да би конкурисао за учешће на Државном првенству истраживачких радова основаца, сваки ученик треба онлајн на сајту такмичења да попуни електронску Пријаву са траженим подацима.

Апстракт  представља сажето приказивање садржине из читавог рада. Апстракт се подноси на српском и енглеском језику. Дужина текста апстракта  је максимум 1500 карактера (1500 карактера на српском и 1500 карактера на енглеском језику).

Електронска пошта је званичан начин комуникације између Организационог одбора такмичења, учесника такмичења и школа. Све активности у вези такмичења, прелиминарни и коначни резултати, обавештења и сатнице постављају се на званичном сајту такмичења.

У случају да се из неке од наведених научних дисциплина, пријави мали број заинтересованих аутора истраживачких радова (минималан број пријављених радова је 3), организатор не организује такмичење из те научне области.

Сваки учесник Државног првенства истраживачких радова основаца, на такмичењу је обавезан да има PowerPoint презентацију свог истраживачког рада која треба да има минимум 15 максимум 25 слајда. Потребно је да учесници своје PowerPoint презентације радова доставе онлајн преко сајта такмичења најкасније 15 дана пре почетка такмичења.

На једном раду може бити максимално 2 (два) ученика и 1 (један) ментор. 

Свака појединачна презентација истраживачког рада пред комисијом по научним областима може трајати максимално 10 минута. У току презентације аутор користи припремљену PowerPoint презентацију на лап топ рачунару организатора или свом лап топ рачунару.

Након завршене презентације, сви чланови  комисије могу аутору да постављају питања везана искључиво за истраживачки рад.

Истраживачки рад из било које области може имати највише два аутора и једног ментора.

Чланови комисије бодују сваку презентацију рада са следећим основним параметрима за оцењивање:

 • Оригиналност рада
 • Методолошка поставка истраживања
 • Познавање материје
 • Примењивост резултата
 • Одбрана рада

Сваки параметар чланови комисије бодују оценом 1-10:

 • 1 или 2 – веома сиромашно
 • 3 или 4 – сиромашно
 • 5 или 6 – задовољавајуће
 • 7 или 8 – врло добро
 • 9 или 10 – одлично

Број поена свих чланова комисије се сабира и добијени збир дели са бројем чланова комисије и тако добија просечна оцена, заокружена на две децимале. То је коначна оцена за аутора истраживачког рада.

Рангирање:

1. место – 47 до 50 поена

2. место – 44 до 46,99 поена

3. место – 40 до 43,99 поена

Пријављивањем за такмичење, такмичар прихвата све одредбе Правилника такмичења и слаже се да се његови лични подаци, слике, видео записи могу користити и објављивати искључиво за потребе наведеног такмичења.

Радови остају у власништву организатора. Аутори су сами одговорни за оригиналност рада и ауторска права коришћених у раду, и слажу се да њихови радови могу бити публиковани од стране организатора овог такмичења. При слању радова мора се поштовати правило прве објаве: уколико је реч о слању рада који је пре био објављен, потребно је навести информације о првој објави (назив такмичења, скупа, часописа и/или др.). Сматра се да се слањем радова учесник прихвата правила такмичења. 

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕСНИКА ЗА ВРЕМЕ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА

За време Републичког такмичења, ментор ученика или пратилац на такмичењу, који на било који начин буде ометао, омаловажавао или прекидао рад комисија, биће елиминисан са такмичења.

Евенуталну жалбу на постигнут резултат ученика или рад комисије, ментор прилаже организатору такмичења, искључиво у писаној форми, која се оверава од стране организатора, оригинал остаје организатору а скенирана копија примерка даје се ментору.

Рок за примедбе је најкасније 2 дана од дана објављивања резултата на сајт такмичења, шаљу се искључиво електронском поштом на мејл организационог одбора smajsoft1907967@gmail.com , са мејл адресе ментора/пратиоца такмичења или са званичног мејла школе из које је ученик. У супротном ће се приговори сматрати неважећим јер унети подаци ученика нису тачни.

Примедбе треба да буду концизно састављене и аргументоване чињеницама. Примедбе са вулгарностима, ласцивним изразима, вређањима и слично неће се узимати у обзир.

< v.20180131 >